14 dni na zwrot towaru / Darmowa dostawa w Polsce od 150 zł
0

Regulamin sklepu


Regulamin Butiku Internetowego KOBIECOWO.PL

Słowniczek:

1. Sprzedawca:

Kobiecowo Tarnawska Małgorzata

ul. Staffa 15/22, 39-300 Mielec

Nip 8171391141, Regon 831370162

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Butik Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.kobiecowo.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Produkty (zwany dalej: Sklep Internetowy).

7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego poprzez który widoczne są Produkty, które wybrał Klient w celu zakupu.

9. Formularz Rejestracji – usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto, przy użyciu którego może dokonywać zakupu.

10. Konto Klienta – konto posiadające unikalną nazwę (login) i hasło podane przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

12. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta, może dokonać zakupu Produktów.

13. Umowa sprzedaży –  umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem internetowym www.kobiecowo.pl,

2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Tarnawska Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kobiecowo Małgorzata Tarnawska z siedzibą pod adresem ul. Staffa 15/22, 39-300 Mielec, NIP 8171391141, Regon 831370162, adres e-mail [email protected], nr r-ku bankowego 18 1140 2004 0000 3802 7796 6921 prowadzony przez mBank

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Produktów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego kobiecowo.pl, www.kobiecowo.pl

.3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż Produktów odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie Internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określonej w art.71 Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 ‘III. Składanie zamówień’. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

6. Zdjęcia Produktów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

7. Klienci mają możliwość zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego, czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założeniu Konta Klienta.

8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

II. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych,Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

3. Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu  Sprzedawcy;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania z usług Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody  Sprzedawcy.
6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

7. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest również w sytuacji, gdy dostępność określonego Produktu, jest podana na podstronie internetowej Sprzedawcy, odnoszącej się do konkretnego Produktu. Sprzedawca określa dostępność: 7 dni roboczych, 14 dni roboczych. W podanym czasie,Sprzedawca zobowiązany jest do wysłania Produktu, czas wysyłki jest określany, od momentu złożenia zamówienia.

III. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz w święta, będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane do godziny 13:00 każdego dnia, oprócz niedziel i dni świątecznych.
3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź, Złóż zamówienie, Kupuję”) stanowi ofertę Klienta złożoną Kobiecowo Tarnawska Małgorzata, ul. Staffa 15/22, 39-300 Mielec, Nip 8171391141, Regon 831370162, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres [email protected]

IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie Internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy,
c) koszt wysyłki Produktu ponosi Kupujący i jest on doliczony do podanej ceny produktu i wykazany w całkowitej wartości zamówienia.
2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem;

b płatność kartą płatniczą,

c) płatność elektroniczna (e-przelew).

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i płatności e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24 w zależności od wyboru przez Kupującego.

d) przelew bankowy przed dostawą (przedpłata).

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem przed dostawą na r-ek mBank 18 1140 2004 0000 3802 7796 692 Kobiecowo Tarnawska Małgorzata ul. Staffa 15/22, 39-300 Mielec Nip 8171391141 Regon 831370162, brak otrzymania płatności, w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V. Realizacja zamówień.

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) płatności – realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty za Produkt,

b) dostępności Produktu;

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Koszt wysyłki Produktu ponosi Kupujący i jest on doliczony do podanej ceny Produktu i wykazany w całkowitej wartości zamówienia.

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem InPost – Paczkomaty, lub Firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy Towaru, to 3 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom, w związku z okolicznościami leżącymi po stronie InPost, lub Firmy kurierskiej, na które Sprzedawca nie ma wpływu.

5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (Rachunek/Paragon).

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą – Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, wypełniając Formularz Zwrotu/Wymiany (do pobrania tutaj ), w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą na adres: Kobiecowo Tarnawska Małgorzata, ul. Staffa 15/22, 39-300 Mielec wraz ze zwracanym Produktem.

3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Produktu do którego dołączany jest Formularz Zwrotu/Wymiany.

4. Warunkiem zwrotu Produktu jest przedłożenie dowodu zakupu (Rachunek/Paragon).

5. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Kobiecowo Tarnawska Małgorzata, ul. Staffa 15/22, 39-300 Mielec. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

6. Konsument lub Przedsiębiorca– Konsument ponosi bezpośrednie koszty opakowania i zwrotu Produktu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Produkt posiada uszkodzenia mechaniczne, ślady prasowania, zaciągnięcia od biżuterii, zabrudzenia typu: szminka, fluid, długopis, flamaster, oderwana lub odcięta metka lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

9. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


VII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Produktu z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Produktu.

4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Produktu niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Produktów.
5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić Formularz Reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym Produktem oraz dowodem zakupu (rachunek/paragon).
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Produktu od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego Produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
8. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

IX. Ochrona danych osobowych.

1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu, są przetwarzane przez Sprzedającego, określonego w pkt. 1 ‘I. Postanowienia ogólne’

3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy,

b) wysłania zamówienia,

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
5. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

X. Postanowienia końcowe.

1. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami jest własnością Kobiecowo Tarnawska Małgorzata. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021.

Infolinia
Zadzwoń: +48 698 901 051
Darmowa dostawa
Zamów za minumum 150 zł
Zwrot
Możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni