Polityka prywatności

Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.kobiecowo.pl ma charakter informacyjny, nie stanowi źródła obowiązków dla odwiedzających stronę i Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym

Strona Internetowa www.kobiecowo.pl, wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies dotyczy zarówno Klientów Sklepu Internetowego, jak i Osób Odwiedzających Sklep Internetowy, którzy przeglądają zawartość Sklepu, ale nie dokonują zakupów.

Definicje.

 1. Administrator. Małgorzata Tarnawska, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Kobiecowo Małgorzata Tarnawska z siedzibą pod adresem ul. Staffa 15/22, 39-300 Mielec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP 8171391141, Regon 831370162, adres poczty elektronicznej [email protected], która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis – strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.kobiecowo.pl
 4. Urządzenie –  elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 5. Użytkownik – Klient Sklepu Internetowego, Osoba Odwiedzająca Sklep Internetowy przeglądająca zawartość Sklepu, ale nie dokonująca zakupów  na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami  prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Butik Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcydostępny pod adresem www.kobiecowo.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Produkty (zwany dalej: Sklep Internetowy).

Podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe w Sklepie Internetowym Kobiecowo przetwarzane są przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected] w formie pisemnej pod adresem: Kobiecowo Małgorzata Tarnawska z siedzibą pod adresem ul. Staffa 15/22, 39-300 Mielec.

Podanie danych osobowych przez Osobę Odwiedzającą lub Klienta Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego (np. złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia, rejestracji Konta Klienta).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;       (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych w sklepie internetowym

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach prawnych oraz w następującym zakresie:

 1. Cel:  Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 • Cel: pomiary statystyczne, marketing własny (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora.

Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Zakres przetwarzanych danych: mię, adres poczty elektronicznej

 • Cel: Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Podstawy prawne: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Zakres przetwarzanych danych: Imię, adres poczty elektronicznej

Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: firmom kurierskim, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze, dostawcom usług IT, innym osobom współpracującym z Administratorem,

W w/w przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych.
 2. Prawo żądania sprostowania danych.
 3. Prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach).
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Archiwizacja danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.

Okresy przechowywania danych:

1. Dane powiązane z procedurą sprzedaży –  5 lat.

2. Dane dla celów marketingowych – (1) W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.( 2) W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

3. Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, e-mail – przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

4. Dane zawarte w opiniach – (1) W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. (2) W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

5. Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjami – do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony / przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu).

6. Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Klienta –         5 lat.

7. Pozostała kategoria danych (za wyjątkiem danych z plików cookies, o czym więcej w naszej Polityce Cookies) – 5 lat.

Pliki Cookies

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

1. Prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej.

2. Tworzenia statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. Identyfikacji Ciebie jako osoby zalogowanej w naszym sklepie internetowym i pokazywania, że jesteś zalogowany.

4. Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia przez Ciebie,

5. Zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do naszego sklepu internetowego,

6. Obsługi Twojego konta w sklepie internetowym.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.

Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób możesz np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies..

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

Wyłączenie przez Ciebie opcji akceptowania plików cookies w Twojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich – może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z naszego sklepu internetowego i niektórych naszych usług.

Nie odpowiadamy za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na naszych stronach.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: (1) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika., (2)  Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Informacje dotyczące profilu Sklepu Internetowego Kobiecowo w serwisach społecznościowych

Sklep Internetowy Kobiecowo posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook i Instagram na których publikuje wiadomości dotyczące produktów poszczególnych marek. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami LPP. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

Małgorzata Tarnawska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kobiecowo prowadzi profile społecznościowe Kobiecowo, ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile Kobiecowo. Małgorzata Tarnawska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kobiecowo, odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych – w ramach tych profilów.

Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Podczas wizyty użytkownika na profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą.

Małgorzata Tarnawska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kobiecowo nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z w/w serwisów społecznościowych. W związku z tym każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejsze zasady Polityki prywatności obowiązują od dnia 01.06.2021r.